Mer om Bærklient

Bærklienten er utviklet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Vest

Bærklienten bygger på samme program, som fruktklient , men er likevel helt forskjellig. Bærklienten skal dekke bærdyrkeren sitt behov for å ha oversikt over avling, inntekter, kostnader og plukkeprestasjoner fra dag til dag gjennom høstesesongen.

Bærklienten er et Windowsbasert program der alle data blir lagret på en sentral server. Programmet har vært testet i to bærsesonger, både i jordbær og bringebær. Det kan også brukes for andre bærkulturer. Bærklienten er utviklet for de som har direktesalg, men er også nyttig for de som leverer til fruktlager og bruker Fruktklienten. En del av dataene kan også overføres fra det ene programmet til det andre.

 • Samler dyrkingsråd og resultat
  Landbruksrådgiver har tilgang til programmet og kan legge inn gjødslingsplan og andre skriftlige råd til den enkelte dyrker. Dermed har bonden samlet alt fra planlegging til resultat på et sted. Bonden kan velge om han vil se resultat for en plukker, et felt, en sort, en arbeidsperiode, en dag eller samlet for alt.
 • Enkelt å bruke
  Vi har lagt vekt på å få et program hvor det er raskt å legge inn data og som er lett å bruke. Plukkerne noterer under plukking på et papirskjema, mengde av ulike sorteringer og hvilke felt og tidsperiode det er plukket i. Etter endt arbeid kan enten plukker eller bonde legge inn data. Dersom plukkeren gjør det selv kan han følge med på egne resultater og bonden sparer tid. Fra og med 2018 vil alle data kunne legges inn med en app på mobilen.
 • Lønnskostnader og lønnsrapport
  Lønn er en av de største kostnadene i bærdyrkinga, og det er viktig å ha god kontroll på lønnskostnaden gjennom plukke-sesongen. I Bærklienten legger du inn lønnsavtale med hver plukker og kan hente ut plukkeprestasjoner og lønnskostnader for hver plukker. Feriepenger og arbeidsgiveravgift blir da også regnet med. Alle timer som plukkerne arbeider, både med plukking og annet arbeid, blir registrert. Under opplysninger om hver plukker er det lagt inn avtalt times-betaling, prosentsats for trekk av forskuddsskatt og for arbeidsgiveravgift. Dersom plukkeren får akkord skal en legge inn en minimum timesbetaling, og hvor mye som er avtalt som betaling pr. kg. Programmet vil så regne ut lønn etter det som plukkeren kommer best ut med. Programmet lager en lønnsrapport som forteller hva plukkeren har tjent opp i lønn og f eriepenger. Skattetrekket blir beregnet og en kan se hvor mye plukkeren skal få utbetalt. Hver gang det utbetales lønn skal dette beløpet legges inn og en vil se hva 28plukkeren evt. har til gode. Programmet vil vise alle opplysninger som skal oppgis i A-meldingen, som lønn og forskuddstrekk og det viser også hvor mye arbeidsgiveravgift det blir å betale.
 • Rapport for henting/plukking
  I denne rapporten vil en få se detaljerte opplysninger om hver plukking. Man kan velge å få plukkeprestasjoner oppgitt i prosentvis fordeling mellom sorteringer. På denne måten kan en se om det er noen av plukkerne som har en sortering som avviker fra gjennomsnittet, og det gir en mulighet til å få dette rettet opp. Man kan også få et beregnet økonomisk resultat for hver plukking hvis forventet pris er lagt inn.
 • Rapport avling og mengde solgt
  I rapporten vises dagsresultat for hva som er plukket av ulike sorteringer, inkludert utkast og samlet mengde. Rapporten viser også gjennomsnittlig plukkeprestasjon pr time, totalmengde bær og bær til salg. Videre kan antall kurver selvplukk, hva som er solgt direkte og hva som er levert til ulike omsetningsledd legges inn. Dette må gjøres for å dokumentere total mengde solgte bær. Fra 2018 kan en søke distriktstilskudd for bær som er solgt utenom godkjent mottak. Dette krever dokumentasjon, og vi arbeider for at Bærklienten kan bli godkjent som dokumentasjonsverktøy for slikt salg. Vi vurderer også å gjøre, eventuelle endringer som må til for at programmet kan oppfylle kravene. Bærklienten gir oversikt over hva som er plukket, beregnet salgsverdi og hva det faktisk er solgt for. Distriktstilskuddet i sone 4-5 er i år på kr. 4,76 pr kg.
 • Rapport økonomi
  Man kan legge inn forventet gjennomsnittlig salgspris for hver dag, og totalverdi av salget pr. dag blir beregnet. Programmet trekker fra lønnskostnaden for dagen og viser så hvor mye som er igjen til å dekning av andre kostnader. Bær som går til utkast noteres også for å få med plukkekostnaden for disse. Faktisk salgsbeløp kan også legges inn, slik at en får oversikt og dokumentasjon på hvor mye det er solgt for. Disse opplysningene vil ikke være synlig for programadministrator og rådgiver.
 • Feltrapport
  Feltrapporten gir informasjon om resultatet i hvert felt som: Sum kg, kg pr. dekar, gjennomsnitt plukkeprestasjon, verdi av avling, verdi pr. dekar, overskudd pr. dekar og fordeling av sortering både i mengde og prosent.
 • Rapport plukkere
  Her får man oversikt over de enkelte plukkeres prestasjoner, sortering, lønnskostnad med mer.
 • Sprøytejournal mm.
  Bærklienten kan også brukes til å registrere gjødsling og plantevern i feltene. Ut i fra noteringene kan det skrives ut en sprøytejournal,og en oversikt over alle gjødslinger. For de som har Fruktklienten og registrerer plukkere, felt og tiltak i felt der, så vil disse dataene kunne overføres til Bærklienten, slik at det ikke blir dobbelt arbeid.
 • Før sesongen
  For å få godt utbytte av programmet, må noen opplysninger legges inn i forkant av sesongen. Det er viktig å gjøre dette før det blir for travelt. Første gangen programmet tas i bruk må alle de forskjellige feltene legges inn. Så snart en har oversikt over plukkerne, bør disse også legges inn i programmet.
 • Rådgiver vil ha tilgang
  Din bærrådgiver vil ha tilgang til opplysningene om plukking, avlingsresultat og tiltak på hvert bruk, men opplysninger for regnskapet er ikke synlig for andre enn dyrker. Opplysningene om de enkelte felt vil gjøre det lettere å sette opp gode gjødslingsplaner. På bakgrunn av opplysningene om gjødsling og plantevern som er utført, vil rådgiver få bedre innsikt og kunne gi bedre og mer detaljerte råd. I etterkant av sesongen vil en ha et godt grunnlag for å evaluere og ta de rette valg for den videre drift.